Paieka:  

Bitininkyst

Bii produktai Apie bites Inventorius Apie mus Naujienos Galerija Receptai Kontaktai

Bii perklimas ir sujungimas

Perklimas
Priklausomai nuo to, kur ir kokiame avilyje bits gyvena, yra keli perklimo bdai.

 • Perklimas i rminio rmin avilPerkelti bites tos paios konstrukcijos avilius labai paprasta.  Vidudien nukeliamas apie 1 m al, o vietoj jo pastatomas ivalytas (idezinfekuotas) arba naujas avilys.  Padtojo laka turi bti toje paioje vietoje, kaip ir senojo. I jo imami koriai su bitmis ir statomi naujj..  Stengiamasi apsieiti be dm, nes motinl gali pasialinti kur nors lak.  Koriai statomi tokia paia tvarka, kaip ir senajame avilyje.  Pastebjus ant perkeliamo korio motinI, saugumo sumetimais ji pridengiama didiuoju gaubtuvliu. Bites perklus, motinl paleidiama.
  Atidengiamas tik tas korys, kuris bus keliamas. Kiekvien
  perkelt ir prie kit priglaust rm taip pat reikia pridengti, kad maiau atvst ir neviliot vagili.  Perklus rmus, perkeliamos ir ant sien on likusios bits.  Jeigu motinl buvo pridengta, senasis avilys pakeliamas ir bits i jo tiesiog nuluojamos naujj.
  Jei motin
  ls nepastebima, atkreipiamas dmesys i kiekvien didesn bii susitelkim, nes motinl nuo korio gali bti pasitraukusi.  Tuomet bii sankaupos imamos semtuvliu ir neamos atsargiau.  Naujo avilio lak tenka susiaurinti, kad neupult pliks, nes perkeltos bits, uimtos lizdo tvarkymu, praranda savisaug.

 • Perklimas neipjaunant koriJeigu tenka i daugiaauktio avilio perkelti i standartini, perneami tik koriai su perais.  Toliau lizdas pIeiamas standartiniais rmais.  Perkeliant i standartinio ar kitokios konstrukcijos (pavyzdiui, varavinio), rmus tenka perdirbti, tai yra iltame kambaryje apatins j dalys (bits nuluojamos) nupjaunamos.  Siaurus rmus galima guldyti, tuomet petukal padaromi, kalus papildomas vinutes.  Perdirbami tik koriai su perais ir sustatomi naujojo avilio vidurI abiej on statomi tuti koriai ir lizdo skiriamosios.  Koriai su medumi atidengiami ir (vakare) statomi u dengiamj.  Bits med susinea lizd.  Jei , trksta pasit kori, lizdo vidur dedami pertaisyti koriai su perais.  I on statoma po dirbtin kor ir perdirbti koriai su medumi.
  P
  leiant lizdus, dirbtiniai koriai statomi i on, prie per.  Kai vien kor bits pasiuva, jis perkeliamas lizdo vidur, o vietoj jo dedamas naujas dirbtinis.  Taip perdirbti senojo avilio koriai palaipsniui ikeliami lizdo pakraius ir ruden visai iimami.

 • PerkIimas ipjaunant korius. I seno avilio (ar drevs) keliami tik koriai su perais, o visi kiti paalinami.  Jie pritaikomi standartinio rmo viduje, pritvirtinant silais, valu ar vielute.  ia pat avilyje tuias rmas apveriamas virutine sijele emyn, ant jo korys su perais statornas taip, kaip buvo senoje vietoje, ir pririamas.  Kad raitis nesipjaut kor ir nesugadint dalies per, i apaios priglaudiama balanI.  Taip pritvirtinti koriai su perais statomi i eils lizdo viduryje. I on statoma po du pasitus arba dirbtinius korius.  Vakare perkeltai eimai duodatna cukraus sirupo.
   Perkeliant
  svarbu, kad jauni perai per daug neatvst.  Dengti perai atvsim iki 16'C pakenia tik vien par.  Ilgesnis ataldymas kenksmingas.  Tai atliekama grai, rami sault (tik ne saul,je) dien, paiame vidudienyje. seno avilio viet statomas naujasis (prie drevs - spietin).

Sujungimai

Daniausiai jungiama norint turti stiprias ar bent vidutinio stiprumo eimas.  Tai daroma anksti pavasar arba ruden. imos be motinos jungiamos prie silpnesni ar normali arba smulks spieiai po kelis vien eim.Bet koks eimos sujungimas skmingas, kai laikomasi paprasiausi taisykli:

            1. kad maiau bii grit sen viet ar klaidiot, jungiama vakare, prie tai aviliai priartinami vienas prie kito;
            2. diena anksiau abi jungiamos eimos pamaitinamos skystu cukraus sirupu su aromatiniu priedu (melis, anyi ir kt.).

eimos be motinos prijungimas prie normalios.  Suartintos ir pamaitintos bii eimos pro lak parkomos, palaukus 2-3 min., kol jos prisigeria medaus, atidengiamas normalios eimos lizdas.  Atidengus silpnosios lizd, atitraukiama lizdo skiriamoji ir nuo jos bits (jeigu bna) nuluojamos gerj.  Prie tai bites galima truputi supurkti cukraus sirupu.  Po to imamas korys su bitmis, ikeliamas ir, laikant vir avilio, i ablej pusi bits supurkiamos, korys leidiamas avil.  Koriai perkel'emi u lizdo skiriamosios.  Perklus korius, eimininki lizdas bus viename, o silpnoji elma kitame avilio gale.  Bits susijungia pro lizdo skiriamosios apai arba jos viduje padaryt (atidarom) ang. Prityr bitininkai supurktas bites su koriais deda tiesiai eimininki lizd.
Keli
eim sujungimas. 
Jungiama prie geriausios arba nuolatinje vietoje stovinios eimos.  Sugaunama motinl, udaroma narvelin ir padedama vir lizdo.  Koriai nustumiami avilio gal.  Silpnose eimose motinls taip pat atimamos.  Pavakarin bits jungiamos.  Pirmiausia perkeliami koriai su perais, po to su maistu.  Nuo tui kori, supurkt skystu cukraus ar medaus sirupu, bits nuluojamos.  Geriausiai kiekvien vakr prijungti tik po vien eim.  
 
Sujungimas daugiaaukiame avilyje.  Suartinus avilius, ant pagrindins eimos lizdo utiesiamas subadytas ir meduotas popieriaus lapas.  Ant viraus ukeliamas prijungiamos eimos auktas.  Bits, praplatinusios skylutes, susijungia paios.  Panaiu bdu prof.  J.Krigtifinas (1960) bites jungdavo ir standartiniuose aviliuose.  Ant silpnos eimos vidudienyje uddavo dvigub magazin, prie tai ji perkeldavo i lizdo korius.  Vakare magazin pemedavo ant popieriumi utiesto eimos lizdo.  Bitms susijungus, magazin paalindavo (priklausomai nuo met laiko), eimai duodavo papildom kori (tinkam i atnetos eimos).

 J.Straigys "Bii perklimas ir sujungimas"

src="http://www.bitininkas.lt/on.lt.gif" Lithuania on line
Tinklapio autorius Pakeitimai 2005.12.07
AJ Studija - tinklapi krimas visiems prieinamomis kainomis ELPAMA - kavos,arbatos,gaivij grim gamybos-pardavimo automatai BITININKO struktrinis lapas