Paieška:  

Bitininkystė

Bičių produktai Apie bites Inventorius Apie mus Naujienos Galerija Receptai Kontaktai

Projektas

3-ia redakcija

2003-07-07

LIETUVOS RESPUBLIKOS

BITININKYSTĖS ĮSTATYMAS

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS 

Peržiūrėdamas Įstatymą, darau tokius žymėjimus:

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

            Įstatymas nustato bičių (apis melifera) laikymo, priežiūros ir panaudojimo žemės ūkio entomofilinių augalų apdulkinimui, bitininkystės produktų gamybos, o taip pat bičių apsaugos teisinius nuostatus.

            2  straipsnis. Pagrindinės Įstatymo  sąvokos

            Šiame Lietuvos Respublikos įstatyme naudojamos šios pagrindinės sąvokos:

1. Bitininkystė – žemės ūkio šaka, kurioje vykdoma bičių priežiūra ir jų panaudojimas žemės ūkio entomofiliniams augalams  apdulkinti, bitininkystės produktams gaminti.

2. Bitininkas – pilietis, užsiimantis bitininkyste.

3. Bičių šeima – bičių visuma, gyvenanti avilyje ir susidedanti iš  bičių darbininkių, tranų ir bičių motinėlės.

4. Avilys –įrenginys bičių šeimai gyventi.

5. Bitynas - konkreti vietovė kurioje išdėstyti bitininkystei skirti pastatai bei  aviliai su bičių šeimomis

6. Stacionarus bitynas – bitynas, laikomas nuolatinėje vietoje visais metų laikais.

7. Vežiojamas bitynas – bitynas arba jo dalis, vežamas prie medingųjų  ir entomofilinių augalų (pvz., sodų, rapso, grikių ir t.t.).

8. Bičių spiečius – nauja bičių šeima, išspietusi iš pagrindinės šeimos

9. Bitininkystės produktai – bičių sunešti ir pagaminti  produktai (medus, vaškas, pikis, žiedadulkės ir bičių duonelė, bičių  pienelis, bičių nuodai).

10. Koriai – iš vaško pagaminti bičių statiniai nektarui pilti, medui ir bičių duonelei laikyti, palikuonims auginti. 

11 Korių pradmenys  vaško plokštelės su suformuotais akelių dugnais.

12 Bičių rasė – bičių šeimų visuma, susiformavusi natūralios atrankos būdu tam tikroje vietovėje, stabiliai perduodanti savo požymius iš kartos į kartą.

13. Bičių populiacija –. Bičių šeimų visuma rasės ribose, turinti bendrą genofondą, metų bėgyje susiformavusi konkrečioje teritorijoje.

14 Bitėms naudingi augalai (medingi augalai) bitėms duodantys nektarą, žiedadulkes, ir žaliavą bičių produktams gaminti.

15. Entomofiliniai augalai – augalai, apdulkinami vabzdžių.

3  straipsnis. Bitininkystės teisinis reguliavimas

Teisinis bitininkystės reguliavimas remiantis  šiuo Įstatymu vykdomas atitinkamai derinant su kitais Lietuvos  Respublikos įstatymais ir savivaldybių organų teisiniais aktais.

 ANTRASIS SKIRSNIS

 BITININKYSTĖS VEIKLA 

4 straipsnis. Piliečiai ir juridiniai asmenys, užsiimantys bitininkystės veikla

Visi piliečiai ir juridiniai asmenys  turi teisę užsiimti bitininkystės veikla .

5  straipsnis. Bičių šeimų kiekis

Bičių šeimų kiekis, esantis piliečių ir juridinių asmenų nuosavybėje, neribojamas, išskyrus bitynų, dislokuotų sodų bendrijų ar kitų vietovių teritorijų administracijos nuostatų arba kitų dokumentų nustatytus apribojimus.

6  straipsnis. Bičių šeimų apskaita ir registravimas

Bičių šeimų apskaita ir registravimas vykdomi Lietuvos Vyriausybės nustatyta tvarka.

7  straipsnis. Bitynų įrengimas ir avilių išdėstymas

Piliečiai ir juridiniai asmenys bitynus įrengia jiems priklausančiuose žemės sklypuose arba kitų žemės ar miškų savininkų valdose, laikantis zootechninių ir veterinarinių sanitarinių normų bei bičių priežiūros taisyklių.

Piliečiai ir juridiniai asmenys  bičių avilius išdėsto tokiu atstumu nuo sveikatos apsaugos,  švietimo bei kultūros įstaigų, kad užtikrintų žmonių saugumą nuo bičių įgėlimo. Bičių šeimų saugaus išdėstymo tvarką reglamentuoja miestų ir rajonų savivaldybės.

Bičių aviliai išdėstomi žemės sklype, ne arčiau kaip 10 metrų nuo kaimyno žemės sklypo ribos, kitu atveju bičių aviliai turi būti iškelti į ne mažiau kaip dviejų metrų aukštį arba atskirti nuo kaimyno žemės sklypo pastatu, ne mažiau kaip dviejų metrų aukščio ištisine tvora arba tankia gyvatvore.

8  straipsnis. Žemės sklypų panaudojimas bitininkystės veiklai

Žemės sklypai bitininkystės veiklai vystyti suteikiami piliečiams ir juridiniams asmenims pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir miškų įstatymus. Žemės sklypų savininkai, valdytojai ir nuomininkai turi teisę suteikti piliečiams ir juridiniams asmenims, užsiimantiems bitininkyste, žemės sklypus bityno dislokavimui sutinkamai su Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, žemės ūkio ir miškų įstatymais nepriklausomai nuo bičių šeimų registravimo vietos. Vežiojami bitynai (bitidės, platformos) išdėstomi prie medingų augalų ne arčiau kaip 2km atstumu vienas nuo kito, išskyrus atvejus kai, įvertinus vietovės nektaringumą, tarpusavyje susitaria bitininkai ir medingų augalų savininkas. .taip užtikrindami bičių šeimų surenkamą produkciją ir žemės ūkio entomofilinių augalų efektyvų apdulkinimą priklausomai nuo žydinčių augalų ploto ir jame esančių bičių šeimų santykio.

Pilietis arba juridinis asmuo, prieš veždamas bites prie medingų augalų privalo suderinti norimą bityno dislokavimo vietą su vietos savivaldybės pareigūnais. Bičių avilių išdėstymas sodų bendrijose reguliuojamas jų steigimo dokumentais (nuostatais).

            9  straipsnis. Bičių šeimų panaudojimas žemės ūkio entomofiliniams augalams apdulkti

Piliečiai ir juridiniai asmenys, auginantys žemės ūkio entomofilinius augalus, siekdami padidinti jų derlingumą gali naudotis apdulkinimu, kurį atlieka bičių šeimos,  esančios kitų asmenų nuosavybėje, apmokant jiems už žemės ūkio entomofilinių augalų apdulkinimą pagal sutartis laikantis Civiliniu kodekso nuostatų.

10  straipsnis. Prekyba bičių produktais

Prekyba bičių produktais (medumi, žiedadulkėmis, bičių duonele ir pieneliu, pikiu, vašku) bei iš jų pagaminta produkcija vykdoma ta pačia tvarka, kaip ir kitais žemės ūkio produktais, nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės teisiniais aktais.

Midaus gamyba ir jo realizacija vykdoma – sutinkamai su. LR alkoholio kontrolės  2002 birželio 20 d įstatymu Nr. IX- 945.

11  straipsnis. Bitininkų susivienijimai

Bitininkai turi teisę, laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų, steigti visuomeninius bei gamybinius susivienijimus.

TREČIASIS SKIRSNIS

BITININKYSTĖS NUOSAVYBĖS KLAUSIMAI

12 straipsnis. Nuosavybės objektas bitininkystėje

Nuosavybės objektu bitininkystėje yra bičių šeima (os), (bičių spiečius) ir bitininkystės inventorius bei bitininko pasėti (pasodinti) medingi augalai.

13 straipsnis. Teisė susigrąžinti išskridusį bičių spiečių

Pilietis arba juridinis asmuo, paleidęs bičių spiečių, turi teisę jį susigrąžinti, jeigu spiečius be pertraukos buvo sekamas (persekiojamas). Tokiu atveju pilietis arba juridinis asmuo, paleidęs bičių spiečių, turi teisę susemti jį, jeigu bičių spiečius nutūpė svetimoje teritorijoje arba apsigyveno svetimame tuščiame avilyje. Bičių spiečius negrąžinamas, jeigu jis įskrido į avilį su ten esančiomis bitėmis.

14 straipsnis. Beglobis bičių spiečius

Nežinomos kilmės spiečius laikomas beglobiu.

Beglobis bičių spiečius priklauso teritorijos, į kurią jis atskrido, savininkui.

KETVIRTASIS SKIRSNIS

VALSTYBINIS BITININKYSTĖS VALDYMAS

15 straipsnis. Pagrindinės valstybinio bitininkystės valdymo kryptys

Pagrindinėmis valstybinio bitininkystės valdymo kryptimis yra:

valstybinės politikos bitininkystėje vykdymas;

valstybinių standartų, normų ir taisyklių, skirtų bitininkystei, parengimas, tvirtinimas bei jų laikymosi priežiūra ;

bitininkystės ekonominio skatinimo vykdymas;

zootechninių, veterinarinių-sanitarinių normų ir bičių laikymo taisyklių laikymosi bei bičių produktų kokybės kontrolės laidavimas;

savivaldybės pareigūnų, įgaliotų vykdyti bičių šeimų ir bitynų dislokacijos vietų registraciją, bičių ligų profilaktikos, jų gydymo, kovos su bičių kenkėjais ir apsaugos nuo jų apnuodijimo pesticidais bei agrochemikalais organizavimo, paskyrimas.

valstybinės kontrolės bitininkystės produktų eksportui ir importui vykdymas;

Lietuvos tarptautinio bendradarbiavimo bitininkystėje rėmimas;

bitininkystės specialistų profesinio rengimo ir tobulinimo vykdymas ir koordinacija;

selekcinio-veislinio darbo bitininkystėje skatinimas ir koordinacija.

16 straipsnis. Bitininkystės valstybinio valdymo organai

Bitininkystės valstybinį valdymą vykdo Lietuvos Vyriausybė betarpiškai per specialiai įgaliotus respublikinius organus, taip pat per vykdomosios valdžios subjektų organus miestuose ir rajonuose.

PENKTASIS SKIRSNIS

BIČIŲ APSAUGA

17 straipsnis. Bičių apsaugos, zootechninės ir veterinarinės-sanitarinės kontrolės bitininkystėje organizavimas

Medunešių bičių apsaugos organizavimą vykdo Lietuvos valstybinės valdžios organai.

Zootechninių ir veterinarinių-sanitarinių normų ir taisyklių, laikant bites, vykdymo kontrolė atliekama Lietuvos Vyriausybės nustatyta tvarka.

18 straipsnis. Pagrindiniai bičių apsaugos reikalavimai

Pagrindiniai bičių apsaugos reikalavimai yra:

moksliškai pagrįsto bičių zootechninio aptarnavimo, jų panaudojimo ir dauginimo organizavimas;

apsauga nuo apsinuodijimo vaistais, pesticidais bei agrochemikalais;

medunešių bičių veterinarinio-sanitarinio aptarnavimo organizavimas.

bičių priežiūra prisilaikant Pasaulinių gyvūnų laikymo taisyklių;

19 straipsnis. Bičių apsaugos vykdymas

Medunešių bičių apsauga vykdoma:

Bitininkaujama prisilaikant zootechninių ir veterinarinių-sanitarinių normų ir taisyklių

į LR įvežti bičių šeimas bei bičių motinėles prisilaikant Valstybinės maisto ir veterinarinės tarnybos (VMVT) reikalavimų.

piliečių ir juridinių asmenų, kurie vykdo gamtos apsaugos reikalavimus tiek stacionariuose bitynuose, tiek vežant bites prie žydinčių augalų;

apsaugant bitininkystės inventorių, bičių šeimas ir jų lizdus  nuo grobstymo;

užkertant kelią bičių ligų plitimui, vykdant kasmetinę visuotinę veterinarinę bei sanitarinę – zootechninę priežiūrą (inspekciją);

teikiant paramą bičių vežiojimui prie medingųjų augalų;

organizuojant medunešių bičių apsaugos mokslinius tyrimus;

šviečiant piliečius bičių apsaugos klausimais;

teikiant valstybinį bitininkystės rėmimą per jos plėtros priemonių planą, parengia Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.

20 straipsnis. Valstybinis bitininkystės finansavimas

Valstybė remia bičių šeimų išsaugojimą visos Lietuvos teritorijoje, nepriklausomai nuo turimų šeimų kiekio ir savininko juridinio statuso, išmokant kasmet vienkartines tiesiogines išmokas už bičių šeimas. Išmokėjimų dydį ir tvarką nustato Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas.

21 straipsnis. Apsauga nuo bičių apnuodijimo pesticidais ir agrochemikalais

Medingų augalų žydėjimo metu juose draudžiama naudoti bitėms kenksmingus pesticidus ir agrochemikalus

Piliečiai ir juridiniai asmenys, vykdantys žemės ūkio ir miško augalų apdorojimą bitėms pavojingais pesticidais ir (arba) agrochemikalais, privalo ne vėliau kaip per prieš tris paras iki tokio apdorojimo pradžios asmeniškai, raštu arba per žiniasklaidą perspėti piliečius ir juridinius asmenis, turinčius bitynus, esančius mažiau kaip už penkių kilometrų nuo apdorojamų žemės ūkio ir miško augalų.

Šio straipsnio reikalavimų nevykdymas baudžiamas įstatymo nustatyta tvarka.

22 straipsnis. Apsauga nuo bičių ligų, jų gydymas, bičių ir bitininkystės produktų kenkėjų naikinimas

Apsauga nuo bičių ligų, jų gydymas, bičių ir produktų kenkėjų naikinimas, o taip pat vaško gamyba vykdomi pagal Lietuvos Respublikos veterinarinius įstatymus ir taisykles.

Visi bitynai, nepriklausomai nuo jų dydžio privalo turėti veterinarinius-sanitarinius bitynų pasus, kurių išdavimas ir tvarkymas nustatomas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu (žemės ūkio ministro įsakymu). Neturintis paso bitynas, arba jame nesant inspektuojančio pareigūno kasmetinio įrašo apie bityno sveikatingumą ir privalomas profilaktines – gydymo priemones, pripažįstamas pavojingu bičių ligų platinimo atžvilgiu.

pavojingo bičių ligų platinimo atžvilgiu bityno savininkas už sistemingus  gydymo – profilaktinių priemonių naudojimo pažeidimus gali būti baudžiamas administracine tvarka.

23 straipsnis. Bičių veislininkystė

Bičių veislininkystės veiklą organizuoja Lietuvos Žemės ūkio ministerija arba jos skirta institucija.

Bičių veislininkystę vykdo šiam darbui atestuoti bitynai vadovaudamiesi Žemės ūkio ministerijos patvirtintais bičių veislininkystės norminiais dokumentais

24 straipsnis. Bičių šeimų vežiojimas

Apsaugant bičių šeimas nuo žuvimo ir bičių susijaudinimo aviliuose, draudžiama sulaikyti transporto priemones, vežančias bičių šeimas, ilgiau kaip penkiolikai minučių, jeigu to nereikalauja transporto priemonių techninė būklė arba avarija.

Priekabos, platformos, bitidės, naudojamos vežiojamiems bitynams, pervežamiems ne didesniu kaip 40 km/h, priskiriamos technologinei žemės ūkio įrangai.

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

GINČŲ SPRENDIMAS IR ATSAKOMYBĖ UŽ LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ PAŽEIDIMUS BITININKYSTĖJE

25 straipsnis. Ginčų sprendimas bitininkystėje

Ginčai, vykstantys tarp piliečių, juridinių asmenų susijusių su bitininkyste sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

26 straipsnis. Atsakomybė už Lietuvos Respublikos įstatymų pažeidimus

Lietuvos Respublikos įstatymų pažeidimai užtraukia administracinę ir kitokią atsakomybę pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

SEPTINTASIS SKIRSNIS

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS BITININKYSTĖS SRITYJE

27 straipsnis. Lietuvos Respublikos tarptautinis bendradarbiavimas bitininkystės srityje

Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir kitos institucijos remia tarptautini bendradarbiavimą bitininkystės srityje.

Tarptautinis bendradarbiavimas vyksta laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų.

AŠTUNTASIS SKIRSNIS

BAIGIAMIEJI NUOSTATAI

28 straipsnis. Šio įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja nuo jo oficialaus paskelbimo dienos.

29 straipsnis. Norminių teisinių aktų suderinimas su šiuo įstatymu

Lietuvos Respublikos Vyriausybės teisiniai aktai, įstatymai ir kiti Lietuvos Respublikos subjektų norminiai teisiniai aktai suderinami su šiuo Lietuvos Respublikos įstatymu trijų mėnesių laikotarpyje nuo jo įsigaliojimo dienos.

 

Lietuvos Respublikos Prezidentas                                                                                        R.Paksas

Projektą parengė Lietuvos bitininkų sąjungos taryba.

 Tel. 8-37-770657, Vytautas Buinevičius

 

 
‡ Lithuania on line
Tinklapio autorius Pakeitimai 2005.12.07
AJ Studija - tinklapių kūrimas visiems prieinamomis kainomis ELPAMA - kavos,arbatos,gaiviųjų gėrimų gamybos-pardavimo automatai BITININKO struktūrinis lapas