Vilniaus bitininkų susivienijimas

pimininkas M.Rauckis
telefonas  (8-5) 233 05 70
mobilus  
e-mail  
narių 350
bičių šeimų 5500
svetainė www.bitinelis.lt

Vilniaus bitininkų susivienijimas įregistruotas Vilniaus miesto mero potvarkiu 1991 03 14. Jo jstatai perregistruoti Vilniaus miesto valdyboje 1996 m.
Vilniaus bitininkų susivienijimas yra laisvanoriškai susijusių Vilniaus bitininkų savarankiška, pelno nesiekianti visuomeninė organizacija. Susivienijimas yra juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir savo antspaudą. Jo būstinė yra Vilniuje, Šopeno g. 12/24, veikla neribota.
Susivienijimo tikslas - plėsti ir populiarinti bitininkystę.
Susivienijimo nariu gali būti kiekvienas Vilniaus miesto ir rajono bitininkas, kuris pripažįsta susivienijimo įstatus. Asmuo nebelaikomas nariu trejus metus nesumokėjęs nario mokesčio ar grubiai pažeidęs susivienijimo įstatus (grubus etikos normų pažeidimas, bičių produktų falsifikavimas, jų vagystė, bičių ligų platinimas ir U.).
Bitininkai privalo tvarkingai prižiūrėti bityną ir jo aplinką, laikytis asmens higienos ir darbo kultūros bei nustatytos bičių produktų surinkimo ir realizavimo tvarkos, gilinti bitininkystės žinias ir kasmet mokėti nario mokestį.
Vilniaus bitininkų susivienijimas yra viena gausiausių Lietuvos bitininkų draugijų ir ypatinga tuo, kad ji yra daugianacionalinė. Sunku organizuoti bendrus renginius, ypač paskaitas lietuvių kalba. Dalis vyresnio amžiaus Vilniaus krašto bitininkų per silpnai moka lietuviškai, kad suprastų paskaitas ar galėtų skaityti lietuvių kalba leidžiamą literatūrą bitininkystės klausimais. Tikslinga pabrėžti, kad nesutarimų nacionaliniu klausimu tarp bitininkų nepasitaikė. Su bitininkais bendraujama ta kalba, kurią jie moka.
Susivienijimui vadovauja pirmininkas ir 14-kos narių valdyba.
Susivienijimas padeda nariams kvalifikuotai bitininkauti, skatina juos gražiai tvarkyti bitynus ir aplinką, susidaryti sąlygas poilsiui, įtraukti į darbą jaunąją kartą, propaguoti tautos tradicijas, patriotiškumą, darbštumą ir blaivų gyvenimo būdą.
Susivienijimas organizuoja bitininkų šventes, patikrinimus ir kitus renginius. Vilniaus bitininkai aktyviai dalyvavo ir padėjo atkurti Lietuvos bitininkų sąjungą, suorganizuoti 24-ąją Lietuvos bitininkų šventę Buivydiškėse.
Susivienijimas skleidžia mokslo laimėjimus, gamybinę patirtį, organizuoja ekskursijas, seminarus, paskaitas, konsultacijas, parodas ir konkursus. Kasmet organizuojami paskaitų ir seminarų ciklai, jų planai skelbiami žurnale „Lietuvos bitininkas", kurį nariams duodame nemokamai. Seminarai organizuojami Stasio Kučinsko ir Kęstučio Jezukevičiaus bitynuose. Paskaitas skaito kvalifikuočiausi Vilniaus bitininkai: S.Kučinskas, dr. A.Čepulis, S.Molis, K.Jezukevičius, V.Porėjus, J.Dmukauskas, A.Jaruševičius, J.Puišys, J.Skendelis, PRauckis, A.Freigotas, M.Rauckis ir kt. Be to, vilniečiams paskaitas mielai skaito žymiausi Lietuvos bitininkai ir mokslininkai: habil. dr. J.A.Balžekas, prof. J.Straigis, dr. VKublickas, dr. A.Amšiejus, R.Karosas, S.Ūselis ir kt.
Susivienijimas moko ir skatina bitininkus daugiau gaminti medaus, žiedadulkių, duonelės, pienelio, pikio ir kitų bičių produktų bei pagal galimybes padeda juos realizuoti.
Susivienijimo nariams padedama įsigyti bičių motinėlių, dirbtinių korių bei inventoriaus. Praeitais metais susivienijimo individuali įmonė „Bitinėlis" pradėjo prekiauti ne tik bičių produktais, bet ir bitininkystės įrankiais bei inventoriumi. Pas mus kiek pigiau negu AB „Bičių korys" parduotuvėse galima nusipirkti ne tik bitininkystės įrankių ir inventoriaus, bet ir geros kokybės, pagamintų iš autoklavuoto vaško dirbtinių korių, kurie taip pat keičiami ir į vašką. Bitininkai be baimės gali pirkti ir vartoti mūsų parduodamus dirbtinius korius, per kuriuos tikrai jokios ligos neišplis.
Skatiname bitininkus gerinti bitynų sanitarinę būklę ir saugoti bites, kad jos nesirgtų. Aiškiname ir konsultuojame bitininkus, kaip kovoti su bičių ligomis. Rudenį nemokamai duodame vaistų bičių varozei gydyti. Propaguojame bičių produktų vartojimą gyventojų sveikatingumui gerinti. Tuo tikslu rašomi straipsniai, aiškiname per radiją ir televiziją medaus ir kitų bičių produktų naudą sveikatai stiprinti. Šioje srityje aktyviai dalyvauja K.Jezukevičius, M.Rauckis, A.Čepulis, J.Dmukauskas, L.Noreika. Paruošėme ir, parduodami bičių produktus pirkėjams, duodame vadinamąsias atmintines, kaip vartoti medų, duonelę, pienelį, žiedadulkes ir pikį.
Bitininkai susivienijimui moka nedidelį nario mokestį - nuo 10 iki 20 litų per metus (iki 9 bičių šeimų moka 10 Lt, nuo 10 iki 19 bičių šeimų-15 Lt, 20 ir daugiau -20 Lt).
Kol kas Vilniaus bitininkų susivienijimas, naudodamas individualios įmonės „Bitinėlis" gaunamą pelną (kuris kasmet smarkiai mažėja), labai taupant lėšas, dar išsilaiko. Tačiau patalpos nuomojamos iš Turto fondo ir neaišku, kada jos bus privatizuojamos konkurso būdu. Patalpas nupirkti konkurso būdu mes nepajėgūs. Įstatuose numatyta, kad susivienijimo veikla gali būti nutraukta tuo atveju, kai jis negali vykdyti savo funkcijų. Be to, susivienijimas, įgaliotųjų bitininkų balsų dauguma, gali prisijungti prie kitos organizacijos. Tuomet lėšos ir turtas atitenka tai organizacijai, prie kurios prisijungiama. Manau, kad steigėjas, t.y. Žemės ūkio ministerija, padės mums neprarasti patalpų.
Susivienijimas ūkinei komercinei veiklai vykdyti tose pačiose susivienijimo patalpose turi individualią įmonę „Bitinėlis".

Mykolas Rauckis
Vilniaus bitininkų
susivienijimo pirmininkas

‡ Lithuania on line
Tinklapio autorius Pakeitimai 2007.03.18
AJ Studija - tinklapių kūrimas visiems prieinamomis kainomis BITININKO struktūrinis lapas